Vývoj kauzy Hostince U Brabců. Hrozí demolice budovy už v lednu?

Prosecká náves dnes

V červnu 2015 jsme předali radě Městské části (MČ) Praha 9 podnět k ochraně historické a památkové lokality na území starého Proseka v okolí kostela sv. Václava, s cílem zabránit likvidaci tohoto unikátního pozůstatku bývalé vsi Prosek.

V dubnu 2016 jsme na popud místních obyvatel zformulovali petici a v souladu s jejím obsahem jsme se obrátili na Zastupitelstvo Prahy 9 s výzvou zabránit zániku Hostince u Brabců, jakožto ústřední budovy Prosecké návsi:

„Vážení zastupitelé, opravdu necháte poslat k zemi hospodu, která je na Proseku od středověku, která přežila napoleonské tažení v roce 1813, obě války i komunistické budování. Občané Proseka nechtějí přijít o svou hospodu U Brabců! Zbourat ji, je proti zdravému rozumu. V roce 2009 investovala Městská část Praha 9 v rámci projektu Parter starý Prosek do obnovy této historické lokality takřka 40 milionů korun z fondů EU a veřejného rozpočtu.“

Petici za odkup a následnou rekonstrukci hostince u Brabců městskou částí Praha 9 a za zachování historického jádra bývalé vsi Prosek podepsalo 2251 lidí ? převážně z Prahy 9.

Vážíme si vašeho zájmu a děkujeme vám všem, kteří jste petici podpořili!

Během doby, kdy se petice podepisovala , jednala iniciativa ProProsek s památkáři na NPÚ i Magistrátu hl.města Prahy, na ministerstvu kultury, s Komisí územního rozvoje MČ Praha 9 a s místostarosty Doležalem z TOP 09 a Portlíkem a Vážanským z ODS. Také se současným majitelem objektu panem Stejskalem.

Ze dvou veřejných jednání Komise pro územní rozvoj vyplynulo, že MČ podpoří variantu zbourání původní budovy, která bude nahrazena její novodobou replikou ? ovšem větších proporcí a s další zástavbou ve stávající zahradě až těsně ke hřbitovní zdi.

Tato varianta je v rozporu s požadavky petice, a tudíž ji iniciativa ProProsek nepodporuje!

Po odevzdání petice proběhla na Úřadu MČ schůzka zástupců ProProsek, občanského sdružení Krocan, majitele budovy Stejskala a místostarostů Portlíka a Doležala, kteří deklarovali úmysl vyhovět signatářům petice a budovu odkoupit.

Následně o záměru informovali na listopadovém zasedání zastupitelstva, přičemž naši zastupitelé kromě nezávislé zastupitelky Dany Balcarové a zastupitele z TOP 09 MUDr. Michala Maška neprojevili o řešení problému sebemenší zájem.

Ze strany radních MČ jsme byli svědky znevažování smyslu petice a bagatelizace projevů občanské vůle. Dvěma požadavkům z naší petice sice bylo vyhověno ? a totiž stanovisko ProProsek bylo zveřejněno v měsíčníku Devítka (až v prosinci, nikoliv v listopadu, jak jsme žádali) a kauza byla zařazena do programu poslední letošní schůze zastupitelstva.

Zároveň však MČ na naši petici písemně neodpověděla, což jí ukládá petiční zákon, a neučinila tak ani po interpelaci.

MČ porušila zákon a dala tím jasně najevo svou přezíravost vůči občanům.

Přátelé, pamatujme si do dalších voleb, až zase Prahu 9 zaplaví plakáty slibující řešení konkrétních závazků.

Takřka půl druhého roku uplynulo od naší první veřejné výzvy k záchraně budovy Hostince U Brabců!

Jedinou skutečně nespornou aktivitou, se kterou jsme se setkali, bylo hledání důvodů, proč MČ nemůže nic udělat.

Zástupci MČ jednání záměrně protahují technickými obstrukcemi, jejich přístup je laxní, alibistický a působí jako zastírací manévry pro již dávno uzavřenou dohodu mezi majitelem, investorem a zástupci MČ. Příprava nového návrhu Památkové zóny Starý Prosek se zastavila už o prázdninách, údajně kvůli onemocnění osloveného odborného poradce.

Návrh tudíž nebyl předložen k projednání ani na listopadové schůzi Zastupitelstva a jeho další osud je nejistý. Proč v případě dlouhodobé nemoci neoslovila MČ jiného odborníka, který by práci dokončil, je další otázka, která z přístup radnice činí nevěrohodným.

Důležitá data:

2009
Městská část Praha 9 realizuje projekt Parter starý Prosek za téměř 40 milionů z fondu EU a z veřejného rozpočtu . V časopisu Devítka se jeden z našich radních vyjádřil: ?Všechny zásahy a investice v tomto území je třeba velmi citlivě a obezřetně zvažovat.?

2012
Stavební úřad MČ Praha 9 vydává povolení o odstranění stavby na budovu Hostince u Brabců. Ještě během ochranné lhůty na projekty financované EU, ve které se na výsledné podobě nesmí 5 let nic měnit.
Tzv. demoliční výměr vydala 18. 6. 2012 úřednice M. Červená a podepsal Ing. Václav Vaněk, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje. Rozhodnutí nepředcházelo žádné veřejné řízení, do kterého by mohli vstoupit např. majitelé sousedních pozemků a občanská sdružení.

Považujeme to za hrubé pochybení, protože stavební úřad má možnost k posouzení demoličního záměru vyzvat dotčené strany a také na Praze 9 je tento režim v případě likvidace jiných objektů uplatňován.

2013
Žádost MČ o vyhlášení Městské památkové zóny (MPZ) Starý Prosek.
Na jednání zastupitelstva, které žádost schvalovalo, přítomen Ing. Vaněk i tehdejší majitelé Hostince U Brabců bratři Kloudovi.

Ze zápisu jejich debaty vyplývá, že ačkoliv se konkrétně o této budově a možnostech, jak ji opravovat a udržet, jednalo, Ing. Vaněk neuvedl , že už jím vedený stavební odbor vydal povolení k demolici. Zatajení této skutečnosti považujeme za záměrné uvedení veřejnosti v omyl.

2015
Podnět ProProsek k nové žádosti o vyhlášení MPZ

2016
Petice občanů za záchranu starého Proseka a odkup Hostince u Brabců Městskou částí

2017
Proslýchá se, že na 10. ledna je objednaná demolice budovy. Developer investorské firmy FINEP zprávu nevyvrátil ani nepotvrdil.