Stanovisko iniciativy ProProsek ke zprávě o Proseckém podzemí v časopisu Naše Praha 9, číslo 6/2016

Prosecké podzemí - zdroj: YouTube.com

Volné sdružení občanů ? iniciativa Proprosek považuje záměr Městské části Praha 9 na zpřístupnění proseckého podzemí za samoúčelný projekt, který nebyl s občany předem projednán,  který nezvýší kvalitu života obyvatel této lokality a který neúměrně zdražuje zamýšlenou revitalizaci naučné stezky Amerika.

ProProsek sdílí pochybnosti o regulérním postupu MČ Praha 9, která investovala prostředky z fondů EU i veřejného rozpočtu MČ, aniž by předem veřejně předložila rozpočet nákladů na realizaci projektu a jeho následný provoz a udržitelnost.

Podle našich odhadů může jen samotné dokončení projektu stát cca 55 milionů korun. Ekonomická návratnost je obecně v případě jeskyní prakticky vyloučená, protože provoz a údržba jsou velmi drahé. Znamená to do budoucna další finanční zátěž pro rozpočet MČ.

Prosecké jeskyně nejsou Hallstadt, podporujeme lesopark

Investici do zpřístupnění podzemí proseckých skal problematizuje jeho současný značně zdevastovaný stav po zatopení splašky z kanalizace a propadech způsobených stavební činností v nadzemní části. Představitelé MČ záměrně uvádějí veřejnost v omyl, když prosecké jeskyně staví na roveň nesrovnatelně větším, starším a hodnotnějším jeskynním systémům a důlním štolám v rakouském Hallstadtu.

Sídliště Prosek, které bylo postaveno v letech 1964 až 1972 pro cca 32 tisíc obyvatel, je jednou z nejhustěji obydlených částí Prahy. Jak uvádí analýza pražských sídlišť, jeho slabinou je zejména absence kvalitního přírodního zázemí.

Z tohoto důvodu klade ProProsek hlavní důraz na vytvoření kultivovaného lesoparku, který bude pro obyvatele každodenním přínosem ? zdravotní vycházky, fitness a rodinné aktivity. Vznik lesoparku našimi aktivitami podporujeme.

Na posledním jednání Komisí rozvoje území, životního prostředí a dopravy MČ P9 jsme 30. března 2016 předložili hrubý náčtr koncepce některých přístupových cest do budoucích parkových území (např. propojení od prosecké ZUŠ).

MČ však dosud nemá o postupu budování lesoparku jasnou představu a nedisponuje ani kvalitním návrhem krajinného architekta, který by zajistil revitalizaci odpovídající hodnotě této chráněné přírodní oblasti.

Je MČ Praha 9 dobrý hospodář?

Iniciativa ProProsek dlouhodobě upozorňuje na závažné nedostatky při realizaci projektu Revitalizace naučné stezky Amerika. Zejména na jeho neprůhledné financování, rozmělnění a nepřehlednost etapizace a nekoncepční postup, který nezahrnuje v dostatečném rozsahu revitalizaci lesoparku.

Pokud by revitalizace zanedbaného území v okolí Proseckých skal nebyla spojena s budováním vstupu do proseckého podzemí a budovy návštěvnického centra, snížila by se mnohonásobně finanční náročnost projektu.

Naše pochybnosti o tom, zda je v případě zpřístupnění proseckého podzemí hospodárně nakládáno s veřejnými prostředky, vycházejí ze sporného přínosu projektu pro místní obyvatele a z očekávatelných vysokých nákladů na údržbu a provoz, které MČ dosud svým občanům nesdělila, které však z veřejného rozpočtu bude hradit.

Cílem iniciativy ProProsek je obnovit kulturní i společenský význam Starého Proseka s úctou k jeho historii a s ohledem na požadavky místních obyvatel.