DOKUMENT: Interpelace na starostu Prahy 9


V úterý 20. září 2016 se uskutečnilo jednání zastupitelstva Prahy 9. Na něm jsme vyzvali starostu k zachování Starého Proseka. Přinášíme text celé interpelace, který byl starostovi zaslán také písemně. 


Žádám starostu Městské části Praha 9 (MČ) pana Ing. Jarolíma, aby se zasadil o zachování historické lokality na Proseku v okolí kostela sv. Václava.

Jelikož se zde stále nedaří vyhlásit městskou památkovou zónou, je třeba najít jiný způsob, jak může dát vedení MČ najevo developerům, že stojí o zachování historického charakteru tohoto území. A zároveň tím učinit vstřícný krok k občanům a obyvatelům Proseka, kteří vyjádřili svou vůli k ochraně Starého Proseka peticí s 2000 podpisy.

Jako vhodná možnost se jeví zadání územní studie. Pro obce s rozšířenou působností připravilo ministerstvo pro místní rozvoj výzvu. Na zadávání územní studie veřejného prostranství (ÚSVP) poskytuje finanční podporu ze strukturálních fondů EU (více informací zde).

Na městské části se finanční příspěvek nevztahuje, ale územní studii i tak mohou zadat a naložit s ní výše uvedeným způsobem.

Územní studie patří mezi územně plánovací podklady. Ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží mj. jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (např. územního či regulačního plánu), k jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie není ze zákona závazná, po vložení do evidence územně plánovací činnosti je však neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení.

Územní studii pořizuje pořizovatel, který v zadání určí její obsah, rozsah, cíle a účel. Možnost využití územní studie schvaluje pořizovatel, který poté podává návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Zadání ani samotnou studii zastupitelstvo obce neschvaluje

ÚSVP je možno podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby cele či částečně využít například pro následné zpracování dokumentace pro územní řízení, případně (v případě studií obsahujících jednoduchá řešení) přímo pro zpracování zadávací, resp. realizační dokumentace pro úpravu veřejných prostranství.

V případě rozlehlejších či komplikovaných zadání může být využita i jako podklad pro zadání následných podrobnějších projektů, zabývajících se například detailním řešením některé části (nebo součásti) veřejného prostranství

Veřejná prostranství jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter sídla.

Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným místem a mohou být důvodem, proč jsou obyvatelé na svoji obec hrdí.

V neposlední řadě ovlivňuje kvalita veřejných prostranství ekonomickou výkonnost sídla. Nejvíce obchodů, restaurací i kaváren najdeme obvykle na nejlépe upravených náměstích.

Krásná veřejná prostranství mohou být rovněž stimulujícím faktorem pro rozvoj cestovního ruchu.

Tvorba územní studie může znamenat i zvýšení podpory politické reprezentace, která se o její přípravu zasloužila. Zapojením do tvorby  územní studie si obyvatelé uvědomí,  že vedení města má o jejich názory zájem.             

Navíc úpravy veřejných prostranství přinášejí výsledky, které jsou vidět na první pohled a přímo ovlivňují kvalitu života obyvatel. Péče o veřejná prostranství se může stát vlajkovou lodí činnosti samosprávy, která převezme za jejich tvorbu a úpravy zodpovědnost a zároveň bude nést (kladné i záporné) důsledky této činnosti.

Více zde v metodickém návodu.

Prosím o písemnou odpověď na tuto interpelaci, kterou jsem přednesla 20. září 2016 na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 9.

Renata Klusáková