Odkoupí radnice Prahy 9 hospodu U Brabců? Pokusí se o to

Rezidence U proseckého kostela a hospoda U Brabců

Ve středu se ve velkém sále radnice sešla komise rozvoje území Rady Městské části Praha 9. Jednání se zúčastnili zástupce starosty Ing. Marek Doležal, předseda komise Ing. Tomáš Kubík, za iniciativy ProProsek Renata Klusáková a Radan Dolejš a odhadem dalších 30 občanů, zejména z Proseka.

Po krátké prezentaci architekta Marka Tichého z atelieru Tichý & Kolářová, který představil několik variant navrhovaných nového objektu, se v téměř tříhodinové moderované diskusi vyjádřili jednotliví účastníci jednání.

Iniciativa ProProsek znovu zopakovala požadavek pokusu o odkup pro případné zachování společenské funkce objektu a jeho uchování v současném stavu s důrazem na hodnoty budovy pro obyvatele Proseka.

Zástupce investora společnosti Finep vysvětloval potřebu ekonomické návratnosti projektu a jeho realizovatelnosti.

Architekti vysvětlili svůj přístup k projektu, do kterého už v samotném zadání investorem nebyl bohužel zahrnut požadavek na zachování stávajícího hostince.

Diskutovalo se nejen o komplexnějších tématech širších vazeb mezi proseckým sídlištěm a Starýn Prosekem, ale také o dílčích tématech. Přítomní lidé debatovali v osobnější rovině ve vztahu k lokalitě Starého Proseka.

Výsledkem mnohostranné diskuse bude závěr obsažený v připravovaném zápise, který zde zveřejníme.

Radnice se pokusí ?Brabcovi? odkoupit

Dohodnuto bylo, že městská část se o odkup objektu pokusí. Pokud by neuspěla, může zvolit některou z dalších cest. Například snažit se o zachování původního objektu, o jeho možnou konverzi, doplnění o dostavbu nebo nástavby, ale tak, aby se podpořil a zdůraznil charakter staré, originální substance domu.

Další varianta, která je ke zvážení, by se dala nazvat objemovou a tvarovou reminiscencí na původní objekt tak, aby došlo k co nejcitlivějšímu navázání na podobu objektu původního.

Zejména by bylo dobré situovat i nadále hlavní průčelí do návsi, a tím zdatněji konkurovat nevzhlednému předimenzovanému žlutému domu ? Rezidenci U proseckého kostela ?,  který naopak v současnosti objekt U Brabců svým tvarem ?utlačuje?.

Také je k zvážení možnost navázání na reprezentativní průčelí současného objektu tak, aby více byla sledovatelná návaznost na objekt U Brabců v té podobě, v jaké teď na návsi stojí (osovost, nástup do středu objektu apod.).

Přínosem schůzky byla celková kultivovanost diskuse, postupné sdílení a sdělování, a snad i následné pochopení jednotlivých stanovisek účastníků nacházejících se v různém spektru zájmů.

Architektonické návrhy nejsou definitivní

Panem architektem Tichým bylo upřesněno, že návrhy jsou zatím ve fázi studie, která by se měla dále konzultovat.

Diskutujícími bylo zdůrazněno, že je třeba, aby si Praha 9 ujasnila celkovou vizi rozvoje staré návsi tak, aby se neřešil každý kousíček (každá případná další demolice?) odděleně, bez vědomí celkových vazeb.

Protože se očekává i další likvidace domů na návsi (dvou na východní straně, i dalších statků v ulici U Proseckého kostela, kde je také tlak na demolice a novostavby), je jasné, že pokud nebude předem určena celková koncepce, co je, a co není možné zde postavit, budeme s každým dalším záměrem na stejně mrtvém bodě, jako je tomu teď.

Proto byli zástupci MČ vyzváni k tomu, aby ustanovili pracovní skupinu, která by měla za úkol celkovou vizi Starého Proseka artikulovat, moderovat zájmy lokálních občanů a iniciativ a aby se aktivněji než dosud pokusila pojmenovat problémy tohoto území, které je teď ze všech stran atakují.

Jak příhodně poznamenala Renata Klusáková: ?Stará náves se nám rozpadá, hrozí, že pokud nezaujmeme jasné stanovisko, co s tímto územím dále, tak z ní nic nezbyde…?

Nová vize pro Starý Prosek

Optimálním cílem schůzek by mělo být ujasnění jak vize urbanistické ?v budoucnu by měly lokalitu ochránit i dlouho očekávané Pražské stavební předpisy, které znovu mají obnovit principy známě z první republiky, to jest uliční a stavební čáru (dům nesmí překročit do ulice)?, tak i nutnost sledování říms okolního objektu atd.

S pomocí těchto plánovacích nástrojů by se měly ochránit hodnoty urbanistické, následně by se měla diskutovat otázka společensko-kulturní.

Ta by spočívala v dalším procesu propojování aktivit, např. jak by studenti ze ZUŠ mohli uskutečňovat pravidelná představení na návsi, kde případně najít vhodný prostor na komunitně-společenské aktivity, jak je iniciovat, jak náves oživit?

Jistě by se našlo množství místních obyvatel, kteří by toto místo, které bojuje o svůj genius loci nenechali tak snadno padnout.

Mluvilo se o dětech, o příštích generacích, o tom, kolem čeho budou za 20 let chodit, zda naplníme náves nesourodými solitery, nebo jestli budeme hledat společný jmenovatel a soulad tak, aby vše směřovalo k harmonickému celku.

Náves čeká ještě mnoho proměn. Snažme se společně aktivovat radnici Prahy 9 k tomu, aby uchopila otěže do svých rukou, aby se nám společnými silami podařilo odvrátit excesy typu Rezidence U proseckého kostela, a hledejme společně cesty, jak dotvořit toto místo v harmonii a souladu s minulostí.

Nazvěme tuto společně hledanou vizi: Nová vize pro Starý Prosek ? měla by naznačit další vývoj naší lokality…

One thought on “Odkoupí radnice Prahy 9 hospodu U Brabců? Pokusí se o to

Comments are closed.